Om skolsköterskor och deras arbete

Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32


 

En skolsköterska är en sjuksköterska som är specialutbildad med fördjupning inom barns och ungdomars hälsa, barns och ungas psykiska utveckling, folkhälsovetenskap alternativt omvårdnadsvetenskap med folkhälsoperspektiv, arbetsmiljökunskap, hälsopedagogik och vaccinationsbehörighet.

Skolsköterskan arbetar under eget medicinskt yrkesansvar och är underställd verksamhetschefen för skolhälsovården. I elevvårdsarbetet underställd rektor eller chef för enheten/området.
Socialstyrelsen har tillsyn över verksamheten och yrkesutövandet.

Skolsköterskas kompetensområde är skolhälsovård inom förskoleklass, grundskola, gymnasium, specialskola, särskola och sameskola, såväl som friskola. Målsättningen är :

- att följa elevernas utveckling
- att bevara och förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa samt
- att verka för sunda levnadsvanor
- att tillförsäkra elevernas rätt att vid behov söka skolhälsovården.

Skolhälsovården skall främst vara förebyggande. Skolhälsovården skall vara i överensstämmelse med socialstyrelsens Riktlinjer för Skolhälsovård. Målgruppen är alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasiet.Skolsköterskan arbete och funktion består av:

- Att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
- Att med eget medicinskt yrkesansvar bedriva omvårdnad med inriktning mot en förbättrad hälsa
bland barn och ungdomar.
- Att bedriva ett arbete med socialmedicinsk inriktning med hänsyn tagen till skolans fysiska och
psykosociala miljö, dess krav och möjligheter.
- Att samverka med föräldrar, skolans personal samt externa aktörer.
- Att fungera som informatör, stödperson och rådgivare till elever, föräldrar och skolpersonal.
- Att organisera och medverka vid läkarmottagning.
- Att handleda högskolestuderande och personal på skolan.
- Att bedriva forskning och utveckling.
- Att vara ett språkrör för barns rätt till god hälsa.


Omvårdnad är sjuksköterskans specifika område. Skolsköterskan har genom sin utbildning och sin yrkeserfarenhet goda kunskaper om vad som främjar respektive hotar barns hälsa och utveckling.
Skolsköterskans omvårdnadsarbete sker utifrån ett helhetsperspektiv och är en viktig del i samhällets totala folkhälsoarbete.
Skolsköterskan skall medverka till att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande och att undanröja hindren för lusten att lära.
För att nå goda resultat är det nödvändigt att arbeta strukturerat och metodiskt, att utgå från en omvårdnadsprocess och att stärka det friska hos varje elev. Skolsköterskan skall, för enskilda elever eller för grupper av elever som drabbas av hälsoproblem, skapa resurser för att möta kraven i det dagliga livet. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete bedrivs på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå.

Skolsköterskan för, hanterar, bevarar och arkiverar skolhälsovårdsjournal enligt riktlinjer. Upprättar verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Upprättar statistik enligt lokala, regionala och nationella beslut. Som förälder ska du i första hand vända dig till skolsköterskan eller skolläkaren om du misstänker att ditt barn har synproblem. De i sin tur tar kontakt med behörig specialist genom att skicka remiss för konsultation och utredning av barnets syn-besvär.
Du som är skolsköterska och har behov mer djupgående synundersökningar tag gärna kontakt med oss om du har frågor kring skolbarnens synförmåga eller misstanke om dyslexi: Vi hjälper dig att skreena synfelen genom en enkel manual. Remissen kan sedan faxas till oss för utredning och kontroll. Vi har mångårig erfarenhet av barn med synproblem. Vi har samarbete med ett antal skickliga ortoptister som bedriver forskning kring barn med astenopiska problem. Dessa yttrar sig som huvudvärk i samband med läsning och ansträngning. Svårigheter att läsa , texten hoppar, de har svårt att följa raden. Vid behov och akuta besvär kan vi alltid remittera till ögonläkare eller ögon-akuten.

Närsynthet (Myopi) ger synnedsättning på långt håll men kan ibland förväxlas med ackommodationsstörningar på nära håll som även kan ge synnedsättning på långt håll. Översynthet (Hyperopi) ger huvudvärk vid ansträngning samt svårighet att läsa.

Skelning hos barn:

Skelögdhet hos barn relateras oftast till en funktion i nervsystemet som samordnar ögonens muskulatur och rörelse fungerar inte korrekt. I vissa fall kan glasögon vara tillräcklig för att förhindra skelningen.


Kontakta skolsköterskan första hand eller oss om ditt barn är över 8 år gammal och du misstänker att barnet har synproblem. Våra specialutbildade Leg.optiker har stor erfarenhet av barn med synproblem t.ex  dyslexi, ackommodationsbesvär och mm. 


En noggrann synkontroll med eventuellt remis för vidare utredning till en ögonspecialist från 550:- Ring oss gärna om du har några funderingar kring ditt barns syn-hälsa. 

Hej. Har du frågor, eller vill boka en tid hos oss? Ring: 08 - 651 00 32